Extra informatie en uitleg adoptie overeenkomst

Na het lezen van de plaatsingsovereenkomst heeft u mogelijk
vragen of vindt u het mogelijk een strenge plaatsingsovereenkomst, wij willen u daarom ook een kleine toelichting hierop geven.
Per punt vindt u hieronder een nadere uitleg, heeft u nadien nog
vragen stelt u dan deze gerust wij beantwoorden graag al uw vragen.
Leest u a.u.b. eerst alles goed door, dit zal veel onduidelijkheden
wegnemen.

Alle door ons te plaatsen honden worden door onze stichting onder een plaatsingsovereenkomst geplaatst, het is in alle gevallen ook mede de nadrukkelijke wens van de huidige eigenaren dat de hond die zij herplaatsen via onze stichting ook goed en
verantwoordelijk wordt geplaatst.

De plaatsingsovereenkomst is absoluut niet bedoeld om u te
benadelen of u aan allerlei regels vast te leggen.
Honden zomaar weghalen doen we ook niet zomaar, de
overeenkomst is opgesteld dat als er mensen toch verkeerde
bedoelingen hebben met de geadopteerde hond dat wij indien nodig juridische stappen kunnen ondernemen om de hond weer in
veiligheid te brengen.
Het gaat hier tenslotte om een levend wezen.

Gelukkig hebben wij bijna altijd leuke eigenaren, die zich geen
zorgen hoeven te maken over de inhoud van deze overeenkomst.
Toch kan de inhoud u misschien streng over komen, maar wij doen dit echt uitsluitend ter bescherming van de geadopteerde hond.

Als u bij het lezen van alle juridische termen toch vraagtekens heeft
gekregen, stelt u deze dan a.u.b. aan ons, we leggen het graag aan u uit hoe dit te interpreteren.

Aanvullende bepalingen en/of afspraken worden altijd schriftelijk vast gelegd als bijlage van deze overeenkomst.
U krijgt ten alle tijden van te voren een concept van deze
overeenkomst, onze algemene voorwaarden en de te betalen
factuur voorafgaand van de feitelijke overdracht, per email
toegezonden.
U kunt dan samen met uw gezin alles nog eens rustig doorlezen.

U zult misschien denken plaatsingsovereenkomst, dit is een formele term, omdat bij een herplaatsing geen sprake is van een
consumentenkoop
zoals bedoeld als een product/artikel wat u nieuw koopt in de winkel.
In deze overeenkomst leggen wij samen met u vast wat uw rechten en
plichten zijn en wat u van ons kunt verwachten.
U wordt gewoon de nieuwe houder van het dier, en wij gaan u
nadien ook niet stalken met huisbezoeken en onnodige controles.
In overleg met u plannen wij wel na plaatsing een huisbezoek in, en zouden wij het op prijs stellen als u ons nog eens laat weten hoe het met de hond gaat.

Artikel 1.
De adoptant adopteert de hond genaamd xxxx
(Rottweiler reu/teef), verder te noemen de hond,
identificatie (chip)nummer: xxxxxxxx
en betaalt daarvoor aan Rottweiler Nederland
een tegemoetkoming in de kosten van € xxx,xx

Toelichting artikel 1:

In deze regel wordt opgenomen de naam van de hond, het geslacht en het geregistreerde chip nummer, alsmede de te betalen
tegemoetkoming.

Artikel 2.
Vanaf de datum van de feitelijke overdracht aan adoptant van de hond is deze voor rekening en risico van de adoptant.
De adoptant is zelf verantwoordelijk voor het doen van de aangifte inzake de hondenbelasting en voor het afsluiten van een voldoende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Toelichting artikel 2:

Vanaf het moment dat u uw handtekening(-en) heeft geplaatst
onder de plaatsingsovereenkomst bent u de nieuwe feitelijke
eigenaar van de hond voor de wet onder een aantal ontbindende voorwaarden.
Dat houdt in dat u vanaf dat moment verantwoordelijk bent voor het doen en laten van de hond, veroorzaakt u hond een ongeluk, of eet hij de mobiele telefoon op van uw bezoek, dan bent u hier zelf
wettelijk aansprakelijk voor.

Als nieuwe houder van de hond dient u zelf na te vragen bij de
gemeente waar u woont of u de verplichting heeft tot het betalen
van hondenbelasting, en zo nodig ook aan te melden.
Tot slot informeer bij uw verzekeraar of in de door u afgesloten
wettelijke aansprakelijkheids-verzekering ook de clausule honden zijn opgenomen, dit dekt de eventuele schade mocht u hond ooit schade toebrengen aan een derde.

Artikel 3. Deze plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de adoptant voldoet aan de
hierna te stellen regels.

A: Adoptant mag de hond niet, al dan niet tegen vergoeding, aan
derden overdragen, dan wel feitelijk afstaan, zonder daartoe
voorafgaande toestemming van Rottweiler Nederland te hebben
verkregen;

Toelichting 3.A:

U mag de hond niet verkopen, weg geven, overdragen aan een
nieuwe eigenaar, zonder dat u hiervoor toestemming van ons heeft gekregen.

B: Adoptant mag niet met de hond gaan fokken;

Toelichting 3.B:

Het is niet toegestaan dat u met de hond gaat fokken, zelfs niet voor 1x of hobbymatig.

C: De adoptant moet ervoor zorgen dat de hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed en verzorgd wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, een en ander ter uitsluitende beoordeling van
Rottweiler Nederland of een andere wettelijke toezichthouder.

Toelichting 3.C:

Als nieuwe houder dient u ervoor zorg te dragen dat de hond
voldoende ruimte heeft om te bewegen, met andere woorden het is niet toegestaan de hond 24 uur per dag in een bench of andere
voorziening op een te kleine ruimte op te sluiten.

D: Adoptant mag de hond niet zonder zwaarwichtige medische
indicatie ter euthanasie aanbieden en dient Rottweiler Nederland
tijdig op de hoogte te stellen van een dergelijke voorgenomen
euthanasie, tenzij daarop blijkens schriftelijke bevestiging van de
dierenarts niet kan worden gewacht (noodsituatie)

Toelichting 3.D:

Deze voorwaarde wordt nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd, wij bedoelen hiermee als van tevoren bekend is dat u afscheid moet gaan nemen van uw dierbare hond en het is een geplande
euthanasie dan zouden wij het op prijs stellen als u ons hiervan op de hoogte stelt.

Indien u hond slachtoffer is van een ongeluk, of u komt bij de
dierenarts en hoort de pijnlijke beslissing dat het beter is dat u de hond laat inslapen om verder lijden te voorkomen, dan spreken wij van een situatie waarop niet kan worden gewacht.

Wij vernemen dan wel graag daarna dat de hond is geëuthanaseerd.
Het is niet toegestaan om zonder zwaarwichtige indicatie de hond te laten inslapen wegens gedragsproblemen en/of of een bijtincident, zonder hierover met onze stichting uitgebreid te hebben overlegd, gecombineerd met een toetsing door een erkend gedragstherapeut.

E: Adoptant mag de hond niet verwaarlozen, mishandelen,
ongeoorloofde ingrepen toepassen en/of laten ondergaan, noch
toelaten dat de hond wordt gebruikt voor dierproeven.

Toelichting 3.E

U mag de hond niet onthouden van zijn dagelijkse verzorging, het onthouden van eten, water en andere voorzieningen, u mag de hond niet mishandelen,laten couperen of andere onnodige ingrepen tenzij hier een medische indicatie voor is afgegeven door een dierenarts.
Het is ook niet toegestaan de hond te laten gebruiken of in te zetten voor het testen van nieuwe medicijnen, behandelingen of andere dierproeven.
De geadopteerde hond mag ook niet worden gebruikt of ingezet
worden voor honden gevechten.

Artikel 4: Indien de adoptant deze voorwaarden niet, dan wel niet volledig naleeft, is Rottweiler Nederland gerechtigd de plaatsingsovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
In dat geval is de adoptant verplicht om de hond onmiddellijk terug te geven aan Rottweiler Nederland, zonder dat de adoptant recht heeft op gehele of gedeeltelijke teruggave van de hiervoor onder 1. bedoelde vergoeding.

Toelichting 4:

In dit lid wordt u uitgelegd dat indien u zich niet houdt aan de
voorwaarden welke zijn gesteld in deze herplaatsingsovereenkomst wij het recht hebben om zonder de tussenkomst van een rechtbank de deze overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden.
Indien hier sprake van is, dan bent u verplicht om de hond
onmiddellijk aan ons over te dragen, zonder dat u daarbij aanspraak kunt maken op een gedeelte of het gehele betaalde
tegemoetkoming.
Dit geld eveneens indien u niet meer behoorlijk voor de hond kan
zorgen.

Artikel 5: Rottweiler Nederland of door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.

Toelichting 5:

Medewerkers van onze stichting, van de dierenbescherming,
de landelijke inspectiedienst, de dierenpolitie, of een daartoe ander aangewezen rechtspersoon, behouden altijd het recht om ten alle
tijden bevoegd toezicht uit te oefenen of u de voorwaarden van deze overeenkomst ook naleeft, indien hier een gegronde aanleiding voor is.
Dit houdt niet in dat wij zomaar onaangekondigd bij u komen binnen wandelen of een bezoek aan u afleggen.

Onze huisbezoeken worden altijd in goed overleg met u
afgesproken, tenzij wij meldingen krijgen van derden dat er zaken
gebeuren die niet door de beugel kunnen.
Dan wel dat wij helaas moeten constateren tijdens een afgesproken huisbezoek dat u de door ons gestelde voorwaarden volledig
overtreedt.
Wanneer wij dit constateren behouden wij het recht om nadere
juridische stappen te gaan ondernemen.

Artikel 6: Bij ontbinding van deze plaatsingsovereenkomst op de voet van het hiervoor in artikel 4, bepaalde, verbeurt de adoptant
bovendien aan Rottweiler Nederland een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,–.

Toelichting 6:

Onder dit punt wordt u op de hoogte gesteld dat indien u de
voorwaarden niet naleeft zoals beschreven onder punt 4, en als u dan ook niet uw medewerking verleend, door de hond dan aan ons over te dragen, dan kunnen wij overgaan tot het laten opleggen van een
boete ter hoogte van 500 euro.

Met de regel “een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete”, wordt bedoeld dat de boete direct opeisbaar is zonder tussenkomst van een rechtbank, omdat wij aannemelijk kunnen maken dat de door ons opgelegde contractuele boete gerechtvaardigd is.
Deze contractuele boete treed dan ook in werking bij het niet
meewerken van de gestelde voorwaarden welke genoemd zijn in het bruikleenovereenkomst, zoals bedoeld onder punt 3 en 4.

Artikel 7: Indien de adoptant niet voldoet aan zijn uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichting om de hond
onmiddellijk terug te geven, verbeurt hij, onverminderd hetgeen hiervoor in artikel 6. is bepaald, aan Rottweiler Nederland een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.500,–.

Toelichting 7:

Wij behouden het recht om u “een niet voor rechterlijke matiging
vatbare boete van 2.500 euro” op te leggen indien u niet u
medewerking verleend aan de voorwaarden welke is gesteld onder artikel 6, dat wij de bruikleenovereenkomst eenzijdig te ontbinden
wegens het niet nakomen van de voorwaarden welke gesteld zijn in artikel 4.

Artikel 8: Rottweiler Nederland is niet aansprakelijk voor
eventuele gebreken van de hond waarvan hij of zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, noch voor
gebreken die de adoptant bij het sluiten van deze
plaatsingsovereenkomst bekend waren of bekend hadden kunnen zijn.

Toelichting 8:

Wij zijn als stichting niet aansprakelijk voor (erfelijkheid )gebreken en aandoeningen waarvan wij redelijkerwijze niet op de hoogte
hadden kunnen of moeten zijn.
Ook niet voor (erfelijkheid )gebreken en aandoeningen welke al
bekend zijn of waren en aan u medegedeeld waren voordat u deze overeenkomst ondertekende.

Dit betekend niet dat wij u in uw hemd laten staan, voor zover onze mogelijkheden reiken (m.u.v financiële bijdrage) zullen wij u
natuurlijk bijstaan met raad en advies, dan wel een doorverwijzing naar een rechtsorgaan, advocaat voor aansprakelijkheid naar de
oude eigenaar, een specialist of dierenarts, die u hierbij zullen gaan ondersteunen.

Artikel 9: Indien de hond lichamelijke gebreken mocht hebben, welke toch voor rekening en risico van Rottweiler Nederland
komen, heeft de adoptant slechts recht op ontbinding van deze plaatsingsovereenkomst en teruggave van de hond aan Rottweiler Nederland.
In dat geval is Rottweiler Nederland slechts verplicht tot
terugbetaling van de hiervoor onder 1. bedoelde bijdrage

Toelichting 9:

Mocht het zo wezen dat de hond toch lichamelijke (erfelijkheid)
gebreken heeft, welke na een nader aan te wijzen onafhankelijke
dierenarts en/of specialist, welke bij ons al bekend waren, maar waarvan wij u niet op de hoogte hebben gesteld, of vooraf al bekend hebben gemaakt op o.a de website, dan wel tijdens het contact met u, dan heeft u het recht om deze overeenkomst te ontbinden en de hond over te dragen aan onze stichting.
Wij zijn dan alleen verplicht tot terug betalen van het door u
betaalde tegemoetkoming welke is opgenomen onder artikel 1 van deze overeenkomst.

Artikel 10: De adoptant verklaart zich bekend en akkoord met vastlegging van de in deze overeenkomst opgenomen
persoonsgegevens in een personenregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.

Toelichting artikel 10:

Met dit artikel geeft u aan dat er bij u bekend is dat wij uw
persoonsgegevens vast leggen in deze overeenkomst, welke zijn vastgelegd in de wet van bescherming van de persoonsgegevens en de AVG wet.

Artikel 11. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Toelichting artikel 11:

Met deze regel wordt bedoeld dat deze overeenkomst is opgemaakt volgens de wet, en dat de uitvoering hiervan beheerst wordt door het Nederlandse recht.
Met andere woorden in deze overeenkomst zijn geen voorwaarden en bepalingen opgenomen die in strijd zijn met het Nederlandse recht en de wet.
U ondertekend deze overeenkomst vrijwillig als onderdeel van de plaatsingsprocedure.
Het staat u vrij om dit te weigeren, maar dit houdt dan ook in dat wij niet over gaan tot plaatsing van de hond.

Artikel 12. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien worden, met uitsluiting van elke andere rechter,
behandeld door de rechtbank Den Bosch, sector kanton, locatie Eindhoven.

Toelichting artikel 12:

Onder dit artikel wordt bepaald dat mochten er geschillen ontstaan die voort komen uit deze adoptie overeenkomst, behandeld zullen gaan worden door de rechtbank Den Bosch, sector kanton,
in Eindhoven.