Algemene voorwaarden

Hieronder treft u aan onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Onze algemene voorwaarden worden u altijd vooraf digitaal
toegestuurd voor de overdracht van een hond.

Naast deze algemene voorwaarden heeft onze stichting ook haar statuten gedeponeerd, deze zijn voor iedereen opvraagbaar tegen betaling bij de Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden

Geschreven door Stichting Rottweiler Nederland.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Stichting Rottweiler Nederland (hierna te noemen SRN)
Eigenaar = de persoon die de hond ter adoptie aanbied bij SRN
Adoptant = de persoon die een hond van SRN wil adopteren.
De hond = die via bemiddeling door SRN geadopteerd is of
aangeboden wordt.
Gastgezin = De persoon/personen die de verzorging in de periode tussen afstand en adoptie op zich neemt.

Artikel 1 verantwoording.

1.1 SRN bemiddelt uitsluitend voor honden van het ras Rottweiler
Ook voor Rottweilers zonder stamboom zet zij zich in, op
voorwaarden dat de hond voor minimaal 75% de uiterlijke
kenmerken heeft van de Rottweiler.

1.2 SRN behoudt zich het recht voor om geen gegevens over een aangeboden hond te verstrekken aan belangstellenden waarvan SRN meent dat zij niet geschikt zijn om eigenaar van een of de
betreffende Rottweiler van SRN te zijn, zonder dat SRN hierover uitleg verschuldigd is.

1.3 SRN verstrekt geen N.A.W gegevens van een eigenaar aan een mogelijke toekomstige adoptant en of derde mits hier door beide partijen duidelijk toestemming voor is gegeven.

1.4 Indien SRN de eigenaar en de mogelijke adoptant met elkaar in contact brengt is zij niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor zaken die zonder tussenkomst van SRN plaatsvinden.

1.5 Een eigenaar die zijn/haar Rottweiler voor herplaatsing
aanbiedt, is zelf verantwoordelijk voor het feit of en aan wie hij/zij de hond meegeeft.
SRN doet slechts een zo goed mogelijke inschatting op basis van
gegevens die de huidige eigenaar en adoptant hebben verstrekt en/of gesprekken die SRN met hen heeft gevoerd.
SRN is derhalve niet verantwoordelijk voor de (on)juistheid van deze informatie.
Denk goed na en wees kritisch voordat u uw hond aan de nieuwe
eigenaar overdraagt.

1.6 SRN behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de herplaatste hond terug te eisen van de adoptant indien onomstotelijk is
vastgesteld dat hij/zij zich niet heeft gehouden aan de Algemene Voorwaarden en/of aan hetgeen is opgenomen in de
plaatsingsovereenkomst.

1.7 Indien een door SRN herplaatste hond onverhoopt opnieuw moet worden herplaatst, dan dient deze onverwijld en als eerste bij SRN voor herplaatsing te worden aangemeld.

1.8 Een adoptant verklaart SRN niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen in geval de hond ziek zou worden en/of komt te overlijden.

1.9 De afstandsverklaring en de adoptieovereenkomst die SRN
hanteert zijn uitsluitend geldig als deze voorzien zijn van een
handtekening van een vertegenwoordiger van SRN en/of de
adoptant dan wel de eigenaar.

1.10 SRN is automatisch eigenaar/houder van de hond nadat de SRN-afstandsverklaring is ondertekend tot aan het moment dat er een SRN plaa is ondertekend.
Indien de hond bij SRN daadwerkelijk wordt opgevangen zal de hond middels de identificatie chip op naam van SRN overgeschreven worden.

1.11 SRN verklaard verantwoordelijk te zijn voor de hond in
eigendom tot aan het moment van adoptie, en zij heeft derhalve alle rechten en plichten ten aanzien van de hond, gedurende de tijd van de daadwerkelijk opvang.

Artikel 2 Hond aanbieden ter adoptie.

2.1 Als u uw hond via SRN wilt herplaatsen dient u zich aan te
melden middels het betreffende formulier en deze volledig en naar waarheid in te vullen.

2.2 De eigenaar/adoptant dient een afstandsverklaring te
ondertekenen bij plaatsing van de, door SRN bemiddelde hond.
Hiermee geeft hij/zij te kennen geen enkel recht meer t.a.v. de hond te zullen ontlenen en geen enkele aanspraak te zullen maken en
tevens wordt hij/zij daarmee ontslagen van alle verplichtingen t.a.v. de hond.

2.3 Een eigenaar die een hond afstaat aan SRN teneinde opgevangen te worden in noodopvang, ondertekent een afstandsverklaring.
Hij/zij gaat akkoord met herplaatsing van de hond vanuit een
gastgezin.

2.4 Indien blijkt dat zonder voorgaand overleg met SRN de hond op meerdere websites en/of informatiebronnen wordt geadverteerd, zal de hond direct van de website van SRN worden verwijderd.
Indien er reeds met de hond op andere websites en/of informatiebronnen wordt geadverteerd zal de hond pas op de website van SRN worden geplaatst, nadat de advertentie van andere websites en/of informatiebronnen is verwijderd.

2.5 De hond dient in het bezit te zijn van een Europees
dierenpaspoort en/of een geldig vaccinatieboekje en van het
medisch dossier van de hond welk is op te vragen bij uw dierenarts.
De verplichte entingen dienen geldig te zijn.
Vervallen de entingen binnen twee maanden na herplaatsing, dan worden deze door eigenaar of op kosten van de eigenaar verhaald.
Voor elke hond vragen wij een gezondheidsverklaring van een
dierenarts op het moment van afstand.

Artikel 3 De adoptant verbindt zich na het aanmelden en/of
ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst tot naleving van de volgende regels:

3.1 Om in aanmerking voor een hond van SRN te komen dient u zich in te schrijven middels het online adoptieformulier, dit formulier is vrij toegankelijk op onze website.
Dit formulier dient zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld te worden.

3.2 De adoptant tekent de bruikleenovereenkomst in twee of
drievoud en aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de hond als ook de regels opgenomen in het
reglement van SRN. (ook te lezen op de website)

3.3 De adoptant is zich ervan bewust vanaf moment van
ondertekening van de plaatsingovereenkomst verantwoordelijk te zijn voor de hond, als ook burgerlijk aansprakelijk te zijn t.a.v.
derden, en SRN niet aansprakelijk te stellen in geval de hond een ziekte, ongeval of verwonding veroorzaakt.

3.4 Er mag NIET gefokt worden met een/de honden van SRN, noch professioneel, noch als hobby.
Indien een teefje toch zou werpen, dient SRN hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht.
De geboren pups dient u over te dagen aan SRN, welke er dan voor zal zorg dragen voor een verantwoordelijke herplaatsing.

3.5 Bij de plaatsingsovereenkomst zijn aanvullende individuele
voorwaarden van toepassing.
Deze worden vermeld in de bijlage van de plaatsingsovereenkomst.
Deze voorwaarden worden vooraf ter beschikking van de adoptant gesteld, alvorens de werkelijke adoptie plaats vindt.

3.6 De tegemoetkoming voor de gemaakte kosten die een adoptant vooraf dient te betalen in aanloop naar de feitelijke overdracht staan vermeld op de website en zijn vooraf vermeld.

3.7 Voor de te herplaatsen hond worden altijd bemiddeling kosten in rekening gebracht.

3.8 Indien de adoptant de hond binnen de 2 weken na plaatsing de adoptie ongedaan maakt dan zal 50% van de betaalde kosten
worden terug betaald worden aan de adoptant.

3.9 De adoptant dient SRN op de hoogte te stellen bij:
lid 1 Verandering van woonadres.
lid 2 Verandering van gedrag van de hond.
lid 3 Ziekte en/of overlijden van de hond.

Artikel 4 De plaatsingsovereenkomst wordt zonder rechterlijke
tussenkomst van rechtswege ontbonden indien:

4.1 De adoptant de in deze overeenkomst omschreven hond verkoopt of aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding) zonder voorafgaande toestemming van SRN te hebben verkregen -of

4.2 De adoptant toch met de in de overeenkomst omschreven hond gaat fokken -of

4.3 De adoptant er niet voor zorgt dat de in de overeenkomst
omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, e.a. enkel ter
beoordeling van een medewerker van SRN -of een aangewezen
persoon.

4.4 De adoptant de hond zonder medische indicatie te euthanasie aanbiedt en SRN hiervan, ongeacht op welke wijze, kennis neemt.

4.5 Indien de ontbinding plaatsvindt op grond van de in artikel 4
genoemde punten, heeft SRN het recht om de hond (zonder voorgaande opzegging) op te eisen bij adoptant of bij enig ander persoon en de hond onder haar hoede te nemen, op welke plaatst de hond zich op dat moment ook bevindt.
SRN is NIET verplicht tot het terug betalen van de adoptie gelden.
In deze gevallen moet adoptant bovendien een boetebedrag van 500 euro aan SRN betalen.

Artikel 5 SRN Noodopvang.

5.1 Als de hond wordt afgestaan voor noodopvang bij SRN dient de eigenaar zich er terdege bewust van zijn dat vanuit deze situatie naar een nieuwe thuis voor de hond gezocht zal worden.

5.2 Wordt de hond bij een gastgezin geplaatst dan zijn de kosten voor normale dagelijkse verzorging voor voeding voor rekening van SRN.
Dit geldt ook als na medisch onderzoek blijkt dat de hond speciale (dieet) voeding nodig heeft.

5.3 Medische kosten voor een hond bij het gastgezin voor SRN of voor de hond die SRN zelf in opvang heeft, worden vergoed door SRN.
Dit enkel wanneer vooraf overleg is geweest met SRN.

5.4 het gastgezin is zich er van bewust dat zij een hond verzorgen die eigendom is van SRN tot het moment dat de
plaatsingsovereenkomst is ondertekend.

5.5 Het gastgezin heeft eventueel eerste keus in de adoptie van de hond, dit uitsluitend in overleg en met toestemming van SRN.

Artikel 6 Oorsprong en gezondheid.

6.1 SRN kan niet aansprakelijk worden gehouden dan wel gesteld voor erfelijke ziekte en aandoeningen die aanwezig zijn bij de ouder dieren van de te herplaatsen Rottweiler.

6.2 Indien u een Rottweiler adopteert via SRN dient u zich er bewust van te zijn dat de te adopteren hond afkomstig kan zijn van een
verdacht nestje, broodfokker of malafide handelaar.

6.3 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt u in dat u bekend bent met deze voorwaarde en hebben wij u gewezen op het bovenstaande risico’s.

6.4 SRN is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de hond waarvan hij of zij redelijkerwijze niet op de hoogte had
kunnen of behoren te zijn, noch voor gebreken die de adoptant bij het sluiten van de adoptieovereenkomst bekend waren of bekend hadden kunnen zijn.

6.5 Indien de hond erfelijk bepaalde lichamelijke gebreken mocht hebben, welke zijn vastgesteld middels een schriftelijke verklaring van de dierenarts binnen de eerste 6 maanden na de adoptie, welke toch voor rekening en risico van Rottweiler Nederland zouden
komen, heeft de adoptant slechts recht op ontbinding van de
plaatsingsovereenkomst en teruggave van de hond aan SRN.
In dat geval is SRN slechts verplicht tot terugbetaling van de
betaalde tegemoetkoming.

Artikel 7 vastlegging en deponeren.

7.0 De adoptant verklaart zich bekend en akkoord met vastlegging van de in de plaatsingsovereenkomst opgenomen
persoonsgegevens in een personenregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.

7.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te s’-Hertogen Bosch, op verzoek wordt u het KvK nummer
overhandigd.