zaterdag, mei 25, 2024

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u aan onze algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Onze algemene voorwaarden worden u altijd vooraf digitaal
toegestuurd voor de overdracht van een hond.

Naast deze algemene voorwaarden heeft onze stichting ook haar statuten gedeponeerd, deze zijn voor iedereen opvraagbaar tegen betaling bij de Kamer van Koophandel.

Geschreven door Stichting Rottweiler Nederland.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden aan zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Onze algemene voorwaarden worden u altijd digitaal toegestuurd voor de overdracht van een hond.
Naast deze algemene voorwaarden heeft onze stichting ook haar statuten gedeponeerd, deze zijn voor iedereen opvraagbaar tegen betaling bij de Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden:

Geschreven door Stichting Rottweiler Nederland.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Stichting Rottweiler Nederland (hierna te noemen SRN)
Eigenaar = de persoon die de hond ter adoptie of noodopvang
aanbiedt bij SRN
Adoptant = de persoon die een hond van SRN wil adopteren.
De hond = die via bemiddeling door SRN geadopteerd is of
aangeboden wordt.
Gastgezin = De persoon/personen die de verzorging in de periode tussen afstand en adoptie op zich neemt.

Artikel 1 verantwoording.
1.1 SRN bemiddelt uitsluitend voor honden van het ras Rottweiler met en zonder stamboom en Rottweiler mixen op voorwaarde dat de hond voor minimaal 75% de uiterlijke kenmerken heeft van de Rottweiler.

1.2 SRN behoudt zich het recht voor om geen gegevens over een aangeboden hond te verstrekken aan belangstellenden waarvan SRN meent dat zij niet geschikt zijn om eigenaar van de betreffende Rottweiler te worden, zonder dat SRN hierover uitleg verschuldigd is.

1.3 SRN verstrekt geen N.A.W gegevens van een eigenaar aan een mogelijke toekomstige adoptant en of derde tenzij hier door beide partijen duidelijk toestemming voor is gegeven.

1.4 Indien SRN de eigenaar en de mogelijke adoptant met elkaar in contact brengt is SRN niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor zaken die zonder tussenkomst van SRN plaatsvinden.

1.5 Een eigenaar die zijn/haar Rottweiler voor herplaatsing
aanbiedt, is zelf verantwoordelijk voor het feit of en aan wie hij/zij de hond meegeeft.
SRN doet slechts een zo goed mogelijke inschatting op basis van
gegevens die de huidige eigenaar en adoptant hebben verstrekt en/of gesprekken die SRN met hen heeft gevoerd.
SRN is derhalve niet verantwoordelijk voor de (on)juistheid van deze informatie.
Eigenaar dient uiteraard slechts na ampele overwegingen de hond via SRN te herplaatsen bij adoptant.

1.6 SRN behoudt zich te allen tijde het recht voor om de herplaatste hond terug te eisen van de adoptant indien onomstotelijk is
vastgesteld dat hij/zij zich niet heeft gehouden aan de Algemene Voorwaarden en/of aan hetgeen is opgenomen in de herplaatsingsovereenkomst.

1.7 Indien een door SRN herplaatste hond onverhoopt opnieuw moet worden herplaatst, dan dient deze onverwijld en als eerste bij SRN voor herplaatsing te worden aangemeld.

1.8 Een adoptant verklaart SRN niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen in geval de hond ziek zou worden en/of komt te overlijden.

1.9 De afstandsverklaring en de herplaatsingsovereenkomst die SRN hanteert zijn uitsluitend geldig als deze voorzien zijn van een handtekening van een vertegenwoordiger van SRN en resp. de
eigenaar of adoptant.

1.10 SRN is automatisch eigenaar/houder van de hond nadat de SRN- afstandsverklaring is ondertekend tot aan het moment dat er een SRN-herplaatsingsovereenkomst is ondertekend door de
adoptant van de betreffende hond.

Als de hond daadwerkelijk bij SRN wordt opgevangen zal de hond middels de identificatiechip op naam van SRN overgeschreven worden.

1.11 SRN verklaart verantwoordelijk te zijn voor de hond in
eigendom tot aan het moment van herplaatsing door SRN; zij heeft daarom alle rechten en plichten ten aanzien van de hond, gedurende de tijd van de daadwerkelijk opvang.

Artikel 2 Hond aanbieden ter adoptie.

2.1 Als u uw hond via SRN wilt herplaatsen dient u zich aan te
melden middels het betreffende formulier en dit volledig en naar waarheid in te vullen.

2.2 De eigenaar dient een afstandsverklaring te ondertekenen bij herplaatsing van de door SRN bemiddelde hond.
Hiermee geeft hij/zij te kennen geen enkel recht meer t.a.v. de hond te zullen ontlenen en geen enkele aanspraak te zullen maken en ook wordt hij/zij daarmee ontslagen van alle verplichtingen t.a.v. de hond.

2.3 Een eigenaar die een hond afstaat aan SRN om opgevangen te worden in noodopvang, ondertekent een afstandsverklaring. Hij/zij gaat akkoord met herplaatsing van de hond vanuit een gastgezin.

2.4 Als blijkt dat zonder voorgaand overleg met SRN met de hond op meerdere websites en/of
informatiebronnen wordt geadverteerd, zal de hond direct van de website van SRN worden verwijderd.
Indien er al met de hond op andere websites en/of
informatiebronnen wordt geadverteerd zal de hond pas op de
website van SRN worden geplaatst, nadat de advertentie van
andere websites en/of informatiebronnen is verwijderd.

2.5 Een chip voor de hond is verplicht en dient geregistreerd te zijn bij een daartoe door de overheid aangewezen databank, inclusief een hierbij behorend Europees paspoort. Voor elke te herplaatsen hond vraagt SRN een gezondheidsverklaring, welke is op te vragen bij de huidige dierenarts. De jaarlijkse vaccinaties dienen geldig te zijn en niet binnen 2 maanden na de feitelijke herplaatsing te
verlopen. In dat geval verplichten wij de eigenaar op zijn kosten de vaccinaties op orde te maken voordat de herplaatsing plaatsvindt.

Artikel 3

De adoptant verbindt zich met het aanmelden en ondertekenen van de herplaatsingsovereenkomst tot naleving van de volgende regels:

3.1 Om in aanmerking te komen voor een hond van SRN, dient een naar waarheid, en volledig ingevuld adoptieformulier aan SRN te worden gezonden; dit formulier is vrij toegankelijk op onze website.

3.2 De adoptant tekent de herplaatsingsovereenkomst in tweevoud en aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de hond als ook de regels opgenomen in het reglement van SRN (ook te lezen op de website)

3.3 De adoptant is zich ervan bewust vanaf moment van
ondertekening van de herplaatsingsovereenkomst verantwoordelijk te zijn voor de hond, als ook burgerlijk aansprakelijk te zijn t.a.v.
derden en kan SRN niet aansprakelijk stellen in geval de hond een ziekte, ongeval of verwonding veroorzaakt.

3.4 Er mag NIET gefokt worden met een/de hond(en) van SRN, noch professioneel, noch als hobby.
Indien een teefje toch zou werpen, dient SRN hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht.
De geboren pups dient u over te dagen aan SRN, die zal zorgdragen voor een verantwoorde herplaatsing.

3.5 Bij de herplaatsingsovereenkomst zijn aanvullende individuele voorwaarden van toepassing. Deze worden vermeld in de bijlage van de herplaatsingsovereenkomst.
Deze voorwaarden worden vooraf ter beschikking van de adoptant gesteld, alvorens de werkelijke adoptie plaatsvindt.

3.6 De tegemoetkoming voor de gemaakte kosten die een adoptant vooraf dient te betalen in aanloop naar de feitelijke overdracht, staan vermeld op de website en worden vooraf schriftelijk aan
adoptant gemeld.

3.7 Voor de te herplaatsen hond worden altijd bemiddelingskosten in rekening gebracht.

3.8 Indien de adoptant van de hond binnen 2 weken na plaatsing de adoptie ongedaan maakt, zal 50% van de betaalde kosten worden terugbetaald worden aan de adoptant.

3.9 De adoptant dient SRN op de hoogte te stellen bij:
lid 1 Verandering van woonadres.
lid 2 Verandering van gedrag van de hond.
lid 3 Ziekte en/of overlijden van de hond.

Artikel 4

De herplaatsingsovereenkomst wordt zonder rechterlijke
tussenkomst van rechtswege ontbonden als:

4.1 De adoptant de in deze overeenkomst omschreven hond
verkoopt of aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding)
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRN te hebben
verkregen -of

4.2 De adoptant toch met de in de overeenkomst omschreven hond gaat fokken -of

4.3 De adoptant er niet voor zorgt dat de in de overeenkomst
omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed
gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, e.e.a. uitsluitend ter
beoordeling van een medewerker van SRN -of een door SRN
aangewezen persoon.

4.4 De adoptant de hond zonder medische indicatie voor euthanasie aanbiedt zonder SRN hiervan tevoren in kennis te hebben gesteld.

4.5 Als de ontbinding plaatsvindt op grond van de in artikel 4.1 t/m 4.4 genoemde punten, heeft SRN het recht om de hond (zonder voorgaande opzegging) op te eisen bij adoptant of bij enig ander
persoon en de hond onder haar hoede te nemen, op welke plaats de hond zich op dat moment ook bevindt.
SRN is NIET verplicht tot het terugbetalen van de adoptie gelden.
In deze gevallen moet adoptant bovendien een boetebedrag van 500 euro aan SRN betalen.

Artikel 5 SRN Noodopvang.

5.1 Als de hond wordt afgestaan voor noodopvang bij SRN dient de eigenaar zich er terdege bewust van zijn dat vanuit deze situatie naar een nieuw thuis voor de hond gezocht zal worden. De eigenaar die afstand doet van de hond i.v.m. Noodopvang door SRN dient een afstandsverklaring aan SRN te ondertekenen op het moment dat
eigenaar de hond ter opvang aan SRN overhandigt.

5.2 Wordt de hond bij een gastgezin geplaatst dan zijn de kosten voor normale dagelijkse verzorging en voeding voor rekening van SRN.
Dit geldt ook als na medisch onderzoek blijkt dat de hond speciale (dieet) voeding nodig heeft.

5.3 Medische kosten voor een hond die op verzoek van SRN verblijft bij het gastgezin of voor een hond die SRN zelf in opvang heeft,
worden vergoed door SRN.
Dit uitsluitend wanneer vooraf overleg is geweest met SRN.

5.4 Het gastgezin is zich ervan bewust dat zij een hond verzorgen die eigendom is van SRN tot het moment dat de
herplaatsingsovereenkomst is ondertekend.

5.5 Het gastgezin heeft eventueel eerste keus in de adoptie van de hond, dit uitsluitend in overleg en met toestemming van SRN.
Artikel 6 Oorsprong en gezondheid.

6.1 SRN kan niet aansprakelijk worden gehouden dan wel gesteld voor erfelijke ziekte en/of aandoeningen die aanwezig zijn bij de
ouderdieren van de te herplaatsen Rottweiler.

6.2 Indien adoptant een Rottweiler adopteert via SRN dient
adoptant zich er bewust van te zijn dat de te adopteren hond
afkomstig kan zijn van een verdacht nestje, broodfokker of malafide handelaar.

6.3 SRN is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de hond waarvan hij of zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, noch voor gebreken die de adoptant bij het sluiten van de adoptieovereenkomst bekend waren of aan adoptant bekend hadden kunnen zijn.

6.4 Als de hond bepaalde erfelijke lichamelijke gebreken mocht
hebben, welke zijn vastgesteld met een schriftelijke verklaring van een dierenarts binnen de eerste 6 maanden na de adoptie, welke toch voor rekening en risico van SRN zouden komen, heeft de
adoptant recht op ontbinding van de herplaatsingsovereenkomst en
teruggave van de hond aan SRN. In dat geval is SRN verplicht tot
terugbetaling van de betaalde tegemoetkoming.

Artikel 7 vastlegging en deponeren.

7.1 De adoptant verklaart zich bekend en akkoord met vastlegging van de in de herplaatsingsovereenkomst opgenomen
persoonsgegevens in een personenregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.

7.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch; op verzoek wordt het KvK nummer
overhandigd.